Nghề đội trưởng

Loại sách cho Đội trưởng có mục đích chỉ bày lớp tuổi này và cả huynh trưởng, nhất là các Thiếu trưởng, cách thức làm cho Đội sống. Sống đời sống Hướng đạo phong phú hơn, vui thú hơn, lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội hơn bằng tập luyện khả năng và tư cách theo phương pháp Hướng đạo. Các Hội Hướng đạo tây phương hầu hết đều dùng cuốn Thủ bản Đội trưởng của W.Hillcourt(Patrol Leader Handbook by W.Hillcourt).Một trong những sách giá trị khác là cuốn Nghề Đội trưởng của Pelican Noir viết từ hồi tiền chiến cho Liên hội Hướng đạo Đông Dương, được dịch sang Việt ngữ và tái bản nhiều lần.

Sách mới nhất