Ôn Tập Và Hệ Thống Hóa Nhanh Giáo Khoa Hóa Hữu Cơ Sơ Đồ Phản Ứng Hóa Học

Cuốn sách nhằm bồi dưỡng học sinh lớp 9, 10, 11, 12 và luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học, sẽ giúp các em học sinh biết cách hệ thống hóa một cách nhanh chóng các sơ đồ phản ứng hóa học.

Sách gồm 3 phần:

Phần 1: Một số vấn đề cơ bản trong hóa hữu cơ.
Phần 2: Hiđrocacbon.
Phần 3: Hợp chất dẫn xuất của Hiđrocacbon.

Sách mới nhất