Yoga quyền năng và giải thoát – Tinh Tiến

Yoga sẽ đưa ta đến chỗ kiến nhận bản chất của tâm linh, đặt con người trực diện với cái gì đó bất khả hủy diệt, cái gì đó hết sức trong trẻo, toàn thiện, toàn mỹ một cách tuyệt đối và vĩnh hằng, và một khi đã thấy như vậy ta làm gì còn có đau khổ, còn có sợ hãi !…

Sách mới nhất