Nguyên lí kế toán

Mục Lục :Chương 1: Bản chất ,đối tượng và các phương pháp của kế toán

Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán

Chương 5: Chứng từ kế toán – kiểm kê

Chương 6: Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ ,sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán

Chương 7: kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

Chương 8: Tổ chức kế toán và kiểm toánXin trân trọng giới 

Sách mới nhất